วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ของเรา “มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานครบวงจรที่ดีที่สุดในเอเซีย”

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร คือ “มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทานครบวงจรที่ดีที่สุดในเอเซีย” โดยเน้นการพัฒนา คุณภาพ ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจของลูกค้า การบริการก่อน หลังการขาย พัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า และคู่ค้า

ค่านิยมหลักขององค์กร

  • บุคลากร: สนุกกับงานและคิดอย่างสร้างสรรค์
  • ผลสัมฤทธิ์: นำเสนอสินค้าและบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • พันธมิตร: เอาใจใส่ ลูกค้า คู่ค้า เพื่อร่วมกันสร้างคุณค่า
  • ผลกำไร: สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น ใส่ใจต่อความรับผิดชอบทั้งภายในและภายนอก
  • ผลผลิต: เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างคุ้มค่า และการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วขององค์กร

 

องค์ประกอบที่สำคัญนี้จะช่วยสนับสนุนการเติบโต และการสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่ยั่งยืนให้กับบริษัท ซึ่งยังมีส่วนช่วยองค์กรภาครัฐ และเอกชน ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เทคโนโลยี และการผลิตต่างๆ ทั้งหมดนี้เป็นกลไกที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิต มาตรฐานความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น รวมทั้งช่วยยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การเงิน การลงทุน เพื่ออนาคตที่สดใส และความมั่นคงให้กับประเทศไทย