ความมุ่งมั่นขององค์กร

นโยบายของเรา “การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อ คุณภาพและความยั่งยืน”

ความมุ่งมั่นขององค์กร

ด้วยความตั้งใจของผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เอ็มพีโอ เอเซีย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 และมาตรฐานการผลิต GMP จาก BVQI ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับคุณภาพ  ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองจากองค์กรต่างๆ เช่น Content Delivery & Security Association (CDSA), Bureau Veritas และอื่นๆ

ด้านคุณภาพ


  • ISO 9001:2015 Certificate for MPO Asia Head office
  • ISO 9001:2015 Certificate for MPO_SCM Head office
  • ISO 9001:2015 Certificate for MPO_SCM Factory
  • ISO 9001:2015 Certificate for MPO_Asia Factory

มาตรฐานการผลิต


  • GMP Certificate for MPO_Asia
  • GMP Certificate for MPO_SCM

ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


ความรับผิดชอบต่อสังคม


การป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิการคัดลอก