ร่วมงานกับเรา

การทำงานและสร้างแรงบันดาลใจที่ดี

ร่วมงานกับ เอ็มพีโอ เอเชีย

บริษัท เอ็มพีโอ เอเชีย จำกัด มุ่งมั่นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้นโดยเริ่มต้นที่บุคคลที่มีความสามารถเช่นเดียวกับคุณที่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนความคิดเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งของทีม

 
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีม

 

Open Positions: (ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร)

 1. Costing & Pricing Manager (ผู้จัดการด้านต้นทุนและราคา)
 2. Customer Services Officer (เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า)
 3. Assembly Supervisor (หัวหน้างานด้านการประกอบ)
 4. Training Supervisor Assembly Line (หัวหน้าฝึกอบรม งานประกอบ)
 5. Warehouse Supervisor (หัวหน้าคลังสินค้า)
 6. Warehouse Leader (ผู้นำคลังสินค้า)
 7. Industrial Engineer (วิศวะอุตสาหการ)
 8. Assembly Operator (พนักงานบรรจุหีบห่อ)
 9. Quality Control Operator (พนักงานควบคุมคุณภาพ)
 10. Logistic Operator (พนักงาน ขนส่งสินค้า)
 11. Warehouse Operator (พนักงานคลังสินค้าขับรถโฟล์คลิฟท์ได้)

 

Other Career Opportunities: (ตำแหน่งตามสายงานอื่นๆ)

 • Sales & Marketing (ขายและการตลาด)
 • Customer Services (บริการลูกค้า)
 • Finance & Accounting (การเงินและบัญชี)
 • Personnel & Administration (บุคลากรและบริหาร)
 • IT (ไอที)
 • Industrial & Technical Engineer (วิศวกร อุตสาหกรรมและเทคนิค)
 • Quality Assurance & Quality Control (ประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ)
 • Warehouse, Logistics & Supply Chain Management (คลังสินค้า โลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน)

 

Note: For Position No.1-6, Please send full resume in English, including photo, expected salary and indicating the job reference on the envelope or in the e-mail and send to:

หมายเหตุ: สำหรับตำแหน่ง No.1-6, กรุณาส่งประวัติเต็มเป็นภาษาอังกฤษ, รูปถ่าย, เงินเดือนที่คาดหวัง พร้อมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร บนซองจดหมาย หรือ อีเมล์ และส่งมาที่:

Personnel & Administration Manager (บุคลากรและบริหารจัดการ)

 • Factory: 39/2 Moo 1, Sirisothorn Rd., Sanphudas, Banpho, Chachoengsao 24140 Thailand
 • (โรงงาน: 39/2 หมู่ 1 ถนน สิริโสธร ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24140)
 • : (085) 155 2996, (083) 540 4364, (038) 577 134 Ext. 1007, 1031
 • Fax: (038) 577 421
 • E-mail: personnel@mpoasia.com, nasnicha@mpoasia.com, sirisak.joy@mpoasia.com
 • Website: mpoasia.com

 

 

Policy (นโยบาย)

 • Personnel Management Policy (นโยบายการบริหารงานบุคคล)
 • Labour Relation Policy (นโยบายแรงงานสัมพันธ์)